Obec Podolí zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Obec Podolí je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Podolí
Podolí 190
686 04 Kunovice
IČO: 291242
Telefon: +420 572 574 130
E-mail: info@obecpodoli.cz
ID datové schránky: usfasq6

Obec Podolí na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
Nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
E-mail: dolnipoolsavi@email.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová

Obec Podolí jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • výkonu státní správy,
  • výkonu samosprávy,
  • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • zajištění interních procesů,
  • komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec Podolí vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je obec pověřena.

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi obcí a subjekty osobních údajů.

Obec za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává, na základě svého oprávněného zájmu, zejména osobní údaje návštěvníků a zaměstnanců obce zpracovávané v kamerovém systému obce. Oprávněný zájem obce spočívá ve snaze zajistit efektivně bezpečnost, ochranu osob a majetku, ochranu před krádežemi, prevencí proti vandalismu. V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále obce, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů obce.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Důležité odkazy:

Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr

Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr

Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu