Podmínky pro zadání inzerátu do BAZARU na www.obecpodoli.cz

1. BAZAR na www.obecpodoli.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku pouze soukromých osob – nikoliv podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

2. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti apod.

3. Možnost inzerce je uživatelům poskytována zdarma, poskytnutí prostoru na webových stránkách www.obecpodoli.cz je chápáno jako služba občanům.

4. Obec Podolí, dále jen Provozovatel, si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, s dobrými mravy či bude-li komerčního charakteru.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit, před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Veškeré osobní údaje vkládá Uživatel dobrovolně a na vlastní riziko.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb BAZARU na www.obecpodoli.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání této služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.