Národní konference Venkov - 13.11.2015

Národní konference Venkov 2015, která se konala na Velehradě a Modré, se zúčastnilo hned několik zástupců z naší obce: starostka Jana Rýpalová, místostarostka Jarka Kasperová, předseda komise životního prostředí Pavel Podškubka, hydrolog Jiří Trávníček a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana. Podolí na konferenci prezentovalo nový komplex Mokřadů a tůní v lokalitě Díly. Odborníky i laickou veřejnost jsme provedli okolo podolských mokřadů a současně jsme pro účastníky uspořádali krátkou přednášku. Zájem o tuto problematiku byl skutečně značný a pro nás potěšující. Obec Podolí na konferenci navázala kontakty s odborníky v oblastech ochrany půdy, ochrany a tvorby krajiny, výzkumu vodního režimu v krajině a zadržování vodních srážek, v oblasti šetrného hospodaření, bezpečného odvedení přívalových vod bez narušení krajiny a ohrožení půdního fondu. Zároveň odborníci z Mendelovy university, z Masarykovy univerzity, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy přijali nabídku obce k provádění výzkumu v mokřadech i jejich bezprostředním okolí z hlediska osídlování druhů fauny a flóry a zkoumání postupného vytváření nových ekosystémů a začleňování mokřadů do přirozeného prostředí.