Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Podolí

2. Důvod a způsob založení

Obec PODOLÍ (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
…více zde.

3. Organizační struktura
zde

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Podolí
Podolí 190
686 04 Kunovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obec Podolí
Podolí 190
686 04 Kunovice

4.3 Úřední hodiny:
Pracovní doba OU:
pondělí: 7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 16.00 hod.
úterý:    7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 16.00 hod.
středa:  7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 17.00 hod.
čtvrtek:  7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 16.00 hod.
pátek:    7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 15.00 hod.

4.4 Telefonní číslo: 572 574 130
     
4.5 Adresa e-podatelny: kontakt zde

4.6 Adresa internetové stránky: www.obecpodoli.cz

4.7 Další elektronické adresy:
info@obecpodoli.cz
ucetni@obecpo­doli.cz
ID datové schránky: usfasq6

4.8 Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
Nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
Email: dolnipoolsavi@email.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová

5. Případné platby lze poukázat
KB: č.ú: 6322721/0100
hotovostně na OÚ

6. IČ
00291242

7. DIČ
CZ00291242. Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „tento zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.
V případě, že není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci za dostačující, je třeba podat tuto žádost písemně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky lze podat na OÚ Obce Podolí v úřední dny a v termínu uvedeném na rozhodnutí, popř. také prostřednictvím datové schránky.

12. Formuláře
Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Podolí
Orgány obce nevydaly žádné jiné závazné formuláře. Žádost či stížnost lze podat na volném listu papíru.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Krizová karta Obce Podolí

14. Nejdůležitější předpisy

Všechny předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v pracovní době na Obecním úřadu Obce Podolí.

14.1 Nejdůleži­tější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • platné obecně závazné vyhlášky
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva obce – zde

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – zde

16. Licenční smlouvy

16.1.
 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Podolí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Zveřejnění informací podle § 5 odst. 3 zákona – zde.pondělí: 7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 16.0 hod.